Kategorie

 Informacje o prawie odstąpienia od umowy z ważnością od 25.12.2014r.

Szanowni Państwo,

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dzień doręczenia przesyłki ze zrealizowanym zamówieniem).

2. Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, wysyłąjąc oświadczenie pocztą tradycyjną na adres ARS SACRO Elżbieta Oświęcimska, Osiedle Winiarnia 17/3, 77-420 LIPKA lub pocztą elektroniczną na adres biuro@ars-sacro.pl przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Zgodnie z pkt 7.b niniejszego regulaminu wzór oświadczenia zostanie przesłany mailem na adres podany przez Kupującego w celu realizacji zamówienia.

3. Sprzedający potwierdzi Kupującemu (konsumentowi) na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstapieniu od umowy.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedajacemu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed jego upływem.

5 Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na własne ryzyko i ponosi koszt zwrotu rzeczy przesyłki). Do przesyłki, w miarę możliwosci dołączamy również oryginalny dowód zakupu (paragon),  w przypadku Faktury VAT podajemy jej numer, w celu wystawienia korekty. 

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niz w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, wraz z  kosztami wysyłki rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie  wiąże sie dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wzór oświadczenia:


                                                                               ....................................dnia........................                                                                                   

.................................................................

................................................................                                                

................................................................

 Imię, nazwisko i adres konsumenta       

                                                                                            ARS SACRO Elżbieta Oświęcimska

                                                                                            Osiedle Winiarnia 17/3

                                                                                            77-420 Lipka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                           Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 Oświadczam, że zgodnie regulaminem sklepu internetowego arssacro.pl  że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zakupu produktu:

 .............................................................................................................................................................. 

                                                               (nazwa produktu) 

potwierdzonej dowodem zakupu: ......................................................................................................... 

                                                                        (numer paragonu lub faktury VAT)

zawartej dnia ...................................             

Proszę o zwrot kwoty .......................... zł i ................. gr

(słownie:............................................................................................................................................)  

na konto bankowe nr: .........................................................................................................................

uwagi dot. zwrotu:…………………………………………………………………………………………… 

Towar otrzymany dnia ..........................., zwracam w stanie niezmienionym wraz oryginalnym

dowodem zakupu. 

                                

                                                                                  ………………...................................................

                                                                                                     podpis konsumenta

 

 

                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                   


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest w godzinach pracy sklepu.

Telefon:+48 601 927 408 (w godzinach 8-20, płatny, jak za zwykłe połączenie według taryfy operatora osoby dzwoniącej)

Skontaktuj się z naszą infolinią